Voorafgaand

Bridgeneers is de handelsnaam van Absoluut BV, Absoluut Zulu BV en Lake Nimble BV. Hierna steeds aangeduid als 'Bridgeneers'. In deze Algemene Voorwaarden, betekent:
 Diensten: de diensten die Bridgeneers aanbiedt.
 Producten: de materialen, drukwerken ed. die Bridgeneers aanwendt bij hoger vermelde diensten en/of die zij verkoopt.

Artikel 1
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Bridgeneers en de klant, die bij het ondertekenen van de overeenkomst/offerte erkent deze voorwaarden integraal te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2
2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Bridgeneers. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de klant en een bevoegd mandataris van Bridgeneers zijn bevestigd.

2.2. De ondertekenaar van een overeenkomst/offerte voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt.

2.3. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Bridgeneers. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij Bridgeneers een hogere schade aantoont.

2.4. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3
3.1. Bridgeneers besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Bridgeneers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt Bridgeneers in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Bridgeneers zijn verstrekt, heeft Bridgeneers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Bridgeneers behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4
4.1. De overeenkomst is gesloten aan de in de overeenkomst of ondertekende offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Bridgeneers. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de overeenkomst/offerte en de datum van levering van producten en/of diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5
5.1. De facturen van Bridgeneers zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op hun maatschappelijke zetel.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 euro, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Bridgeneers het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot volledige schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Bridgeneers, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6
Indien Bridgeneers de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, falingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers/derden, gebrek aan (vervoer)materiaal, natuurfenomenen enz., heeft Bridgeneers het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

De klant vrijwaart Bridgeneers voor elke vordering van derden, oa. ingevolge bestellingen in opdracht van klant geplaatst, ook na beëindiging overeenkomst of faling.

Artikel 7
7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten/producten/publicaties moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Conformiteit van de levering met de bestelling dient bij in ontvangst name te worden gecontroleerd. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Bridgeneers de keuze de gebreken te herstellen conform de overeenkomst/offerte of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe Bridgeneers op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de overeenkomst/offerte bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. Bridgeneers zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

  • defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de producten niet zijn bestemd;
  • gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8
8.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Bridgeneers heeft voldaan. Tot dan is de klant er niet toe gerechtigd de geleverde producten en/of diensten in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.

8.2. Bridgeneers is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bridgeneers mag zijn werk van een merkteken voorzien.

8.3. Blijven eigendom van Bridgeneers en zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen: alle voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten oa. drukplaten, software en broncode, moederbanden en films, digitale bestanden, rechten en het gebruiksrecht op alle foto’s en illustraties, originele tekeningen, de rechten voor het maken van herdrukken van geleverde drukwerken, de rechten op de door Bridgeneers geleverde teksten. Zij mogen zonder toestemming van Bridgeneers niet gebruikt, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

8.4. Alle door Bridgeneers aangeleverde drukwerken, films, beeld- en klankmateriaal en andere diensten, zijn tevens ondeelbaar. Zij mogen bijgevolg uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Er mogen geen onderdelen los gebruikt worden en er mogen geen wijzigingen aangebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bridgeneers.

Artikel 9
Bridgeneers is gerechtigd om, in het geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs.

Artikel 10
10.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Bridgeneers van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Bridgeneers afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bridgeneers. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3. Een eventueel in gebreke blijven van Bridgeneers om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Artikel 11
11.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing en de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht voor Bridgeneers om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

11.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.

Een project in gedachten? Laten we erin vliegen!
Contacteer ons